पाठ ७ नेः नाम (नाता सम्बन्ध)


सेवाल्पो : महासय/सर ।
श्यिमि : सासु ।

श्यिवु : सासुरा ।

रिमे : सोल्ठिनी 

रिवु : सोल्ठी/देवर ।

ङावु : जेठो बाठो ।

ङामि : जेठी/दिदी ।

तावु ः छोरा ।

तामि ः छोरी ।

चाइवा ः ज्वाइँ ।

चाइमि ः छोराबुहारी ।

मामा ः आमा ।

आम ः माउ÷ ...को आमा ।

पापो ः बुबा ।

आप्फो ः ... को बुबा ।

याच ः भतिजो ।

यानि ः भतिजी ।

चाच ः नाति ।

चाचि ः नातिनी ।

लोब ः भाइ ।

लोमि ः बहिनी ।

होब ः दाजु ।

होमि ः दिदी ।

सावा ः दाजुभाइ ।

सामि ः चेलीबेटी ।

कुकु ः मामा ।

कुमि (कुकुमि) ः माइजु ।

याम ः छेमा ।

यावा ः कान्छो ।

पोपो ः काका ।

पोपोमि ः काकी ।

नुम ः भाइबुहारी ।

नुवा ः ।

मिःमि ः नन्द ।

मिःवा ः ।

आवा ः जेठाजु ।

आमि ः ।

खावा ः ।

खामि ः ।

क्लेल्चि ः कान्छा ।

क्लेम्लि ः कान्छी ।

एपो ः सम्धी ।

एमो ः सम्धिनी ।

वार्चि ः साथी ।