पाठ २. - हिल्लाेहिअ्सि सर्वनाम

नेम्ने: सर्वनाम । सु: को । सुक्के: कस्को । मार: के । मारे : किन । गिशि/दोश्यो : कति । गेना : कहिले । ते/तेक/दोत्थि : कहाँ/कता । तेको : कुन । आँ : मेरो । गो : म । आँस : हामी दुई । आइँ : हामी धेरैको । इइँ : हामी सारा सबैको ।

गोपुकि : हामीहरु । इः तेरो । गे : तँ । गोइ : तिमी । इस : तिमी दुई । इन : तिमी धेरै । मुयु : त्यो । हायु : उ त्यो । मिरि : त्यो । हारि : उ त्यो । एँ : यी । एको : यो । मेको : त्यो । मेः/आँः : उ । आ : उसको । आस : उनीहरु दुई । आन : उनीहरु धेरै । मेरे : त्यो । हारे : उ त्यो । हारिहारि : उ माथि । हायुहायु : उ तल । निअशि : दुई । लोःसि : कुराकानी । ताँगे : छलफल । हिअ्कि : अंक/वचन ।

क) रिमाचेमा ।
काःतिच : सेवु, रिम्श्योन बाअ्नि ?
जेँःतिच : रिम्श्योन बा । आँ सु नामि ?
बुजिच : गो साङ्खु बुजिच ।
जेँःतिच: सेवु, दोत्थि गाअÞचा दुम्मे ?
काःतिच : हारे एरे साब्ला ।
जेँःतिच : बाअचा ल बाअÞचा ।
काःतिच : चेरेदुम्ला ।

 

शेशेन्दु १

ब्लामिच सेवु ।

काःतिच सेवु, सु ?

ब्लामिच गाे ।

काःतिच ते ?

ब्लामिच लाँफर ।

काःतिच मार्दे ?

ब्लामिच मार्दे मार्दे ।

 

शेशेन्दु २

जेँःतिच बारि सुनि ।

हेताम बारि सुनि, दाेत्थि ?

जेँःतिच थिँकाप ।

हेताम गेना ?

जेँःतिच गेना गेना ।

 

शेशेन्दु ३

जेँःतिच सेवु ।

लास्पाच सेवु ।

जेँःतिच दाेत्थि

लास्पाच दाेत्थि दाेत्थि