पाठ १९ मुल्केम

पोइँबो, ग्याँमि, लागा, फसु, थालो, मुइलि, मुसो, प्लेँःकास, श्याँदार, लिब, ब्लाः, न्अÞासो, सागुन, पिदार, ख्येँगु, कास, गिल, वाश्यि, चाइँ, खादिमुदि, बारो, पादाम, श्येम्श्येम, रेम, तुलि, कोङ, तुरुङ, बोकिपाति, ग्येँ, फाँक, रेखि, होल्फागिल्फा, थापो, ङाश्र्यि, फुश्र्यि, दुमा, दुले, गुदुल्मा, खाराङ्गा, चा्रँफे, पार्मो, सिकारि, श्येन्मादुन्मा, हाम्तिम, एकोपेको, बालि÷सुरोम, फोल, युल्सि, सिदा, मेसेल्मि, निम्लो, सेद, नाइँसा, दार्खा, तेप, फाचे, दास, काःत, गुथुल, थानि, कालो, जोजोर, खाकुर, नाज, बानाबोसि, ग्याँबे, नेगनेगि, बेमाब्अ‍ेसि, चाम्लेम, थाङराम, सापुरोलो, सापुफ्लाफ्ला, कालपिपि, श्युत, बाँगे, वाइलि, होमाचिरि, नेग्नेगि, आम्गुइ, राइशि, बुल्सु, सोइँदगिर्द, हुँग्रो, दुङदुङ पुअÞखि ।