( 10 )

काः [ ka: ] | एउटा | One [ eA: ]

आँ काः ? 

काेल्चा [ kolca ] ( intr. v. ) | ठुलाे हुनु | to big [ eOwiA ]

कुचा : [ kuca ] ( intr. v. ) | उकालो आउनु। | to come up [ e|iA ]

कुर्मेन [ kurmen ] ( adj. ) | सेवाढोग/प्रणाम | to greate [ e|;vt}p ]

क्युप्चा [ kyupca ] ( intr. v. ) | पाेख्नु | to pour [ sdf ]

क्यो:चा [ kyo:ca ] ( intr. v. ) | फाँड्नु | to cut [ fdgfd ]

क्योअÞचा [ kyo?ca ] ( intr. v. ) | खुत्ताउनु | to pill [ eyoach ]

क्योअचा [ kyo?ca ] ( intr. v. ) | ताछ्नु | to slide [ eOiA ]

क्योर्चा [ kyorca ] ( intr. v. ) | काट्नु | to cut [ eOrg ]

क्योल्चा [ kyolca ] ( intr. v. ) | अल्झाउनु | to time pass [ sfsf ]