अ - आ

( 7 )

आँ [ an ] ( pron. ) | मेरो | my [ A= ]

आँ खि ।

[ a ] ( pron. ) | उसको | his [ A ]

ने (उसको नाम) ।

आइँ [ ain ] | हामी धेरैको | [ AJ ]

आप्चि [ apci ] | अक्षर | letter [ Apch ]

आइ [ ai ] ( adv. ) | दुख्छ भन्न निस्कीने बोली | painful sound [ Ad ]

आइ मामा बेअ्ति ।

आउ [ au: ] ( adv. ) | तर्सिँदा निस्किने बोली | Sound of slide [ AJ ]

आउ मार ओल थाअ्ति ।

आप्चि [ apci ] | अक्षर | phoneme [ Aqi{ ]
आप्चि ब्लेअ्चा ।