( 10 )

eA: काः ka: एउटा One

आँ काः ? 

eOwiA काेल्चा kolca ( intr. v. ) ठुलाे हुनु to big

e|iA कुचा : kuca ( intr. v. ) उकालो आउनु। to come up

e|;vt}p कुर्मेन kurmen ( adj. ) सेवाढोग/प्रणाम to greate

sdf क्युप्चा kyupca ( intr. v. ) पाेख्नु to pour

fdgfd क्यो:चा kyo:ca ( intr. v. ) फाँड्नु to cut

eyoach क्योअÞचा kyo?ca ( intr. v. ) खुत्ताउनु to pill

eOiA क्योअचा kyo?ca ( intr. v. ) ताछ्नु to slide

eOrg क्योर्चा kyorca ( intr. v. ) काट्नु to cut

sfsf क्योल्चा kyolca ( intr. v. ) अल्झाउनु to time pass