( 11 )

काः [ ka: ] | एउटा | One
आँ काः ?

कुचा | आउनु (उकालो) |

कुचा : | उकालो आउनु। |

कुर्मेन | सेवाढोग÷प्रणाम |

क्योअÞचा | ताछ्नु |

क्योअÞचा | ताछ्नु |

क्योअ्चा : | ताछ्नु । |

क्योर्चा | काट्नु |

क्योर्चा | काट्नु |

क्योर्चा : | काट्नु । |

सु | को |