अ - आ

( 6 )

A= आँ an ( pron. ) मेरो my

आँ खि ।

A a ( pron. ) उसको his

ने (उसको नाम) ।

AJ आइँ ain हामी धेरैको

Apch आप्चि apci अक्षर letter

Ad आइ ai ( adv. ) दुख्छ भन्न निस्कीने बोली painful sound

आइ मामा बेअ्ति ।

AJ आउ au: ( adv. ) तर्सिँदा निस्किने बोली Sound of slide

आउ मार ओल थाअ्ति ।