अ-आ

( 6 )

आइ [ Painful ] ( adv. ) | दुख्छ भन्न निस्कीने बोली | ai
of खिँङा

आउ [ au: ] ( adv. ) | तर्सिँदा निस्किने बोली | au:
of खिँङा

आप्चि | अक्षर |

आँ | मेरो |

आइँ | हामी धेरैको |

[ a ] ( pron. ) | उसको | his

ने (उसको नाम) ।